Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

PAZIŅOJUMS Par iespēju iegūt telpu nomas tiesības 2023 (19.jūlijā)

Pamats: Rēzeknes pilsētas domes 25.02.2021. lēmums Nr. 1531 ,,Par nomas objekta Rēzeknē, Krasta ielā 31 nodošanu iznomāšanai un nomas maksas noteikšanu”

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE Rēzeknē, Krasta ielā 31, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība)
KADASTRA APZ. 210 0009 1117 001
IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA, INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU Kafejnīca 331, 02 m2 platībā.

Iznomājamajā telpā kapitālieguldījumi nav nepieciešami.

Kafejnīca aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu, izņemot galdus un krēslus

IZMANTOŠANAS VEIDS Kafejnīcas ierīkošana, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA Izsoles nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī EUR 3,54 (bez PVN)
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ 1 gads

Nomas līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA Rakstiska izsole (trešā rakstiska izsole)  – pieteikumu atvēršana notiks 2023.gada 19.jūlijā, plkst. 13.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3.stāvā, 3.5.kab.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 19.jūlijam, plkst.12.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3.stāvā, 3.2.kab.
IZNOMĀTĀJS Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ, Rēzekne, Krasta ielā 31, LV-4601
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3.stāvā 3.2.kab., vai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.rezekne.lv un pašvaldības iestādes ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ tīmekļvietnē www.zeimuls.lv
OBJEKTA APSKATE

(VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr.26356432

 

Izsoles_nolikums, Paziņojums_par_izsoli

 

16.07.2023.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums