Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Septembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

21.09.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

21.09.2020.
AICINāM PILSēTAS IEDZīVOTāJUS PIEDALīTIES APTAUJā “EFEKTīVA PILSēTAS ZAļāS ZONAS IZMANTOšANA”

0

21.09.2020.
IR NOSLēDZIES BIEDRīBAS “TFK RēZEKNE” REALIZēTAIS PUMPURS PROJEKTS “MOTIVē SEVI”

0

18.09.2020.
INTEREšU IZGLīTīBAS PROGRAMMA “RADOšAIS BIZNESMENIS”

0

17.09.2020.
KATRAM SAVS ZīMULIS!

0

10.09.2020.
AICINāM PIEDALīTIES AIZRAUJOšā ORIENTēšANāS SPēLē VISAI ģIMENEI, VELTīTAI TēVA DIENAI

0

09.09.2020.
POPIELAI 15!

0

04.09.2020.
JAUNIEšU ATVēRTAJAM CENTRAM  “ JACIS” 16 GADI!

0

04.09.2020.
“ KAFIJA AR POLITIķIEM”

0

03.09.2020.
RēZEKNES PILSēTAS JAUNIEšI AKTīVI IESAISTāS PUMPURS PROJEKTā

0

Rādīt vairāk