Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Oktobris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

22.10.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

22.10.2020.
GADA BALVA INTEREšU IZGLīTīBAS JOMā

0

19.10.2020.
AICINA PIETEIKTIES DALīBAI PROJEKTā “MOVE, BE SAFE”

0

15.10.2020.
BALSO PAR RēZEKNI Kā ģIMENEI DRAUDZīGāKO PAšVALDīBU, JO MūSU PILSēTA PATIEšāM IR PELNīJUSI BūT STARP DRAUDZīGAJāM LATVIJAS PILSēTāM.

0

15.10.2020.
LEGO KONSTRUKTORU RADOšā KONKURSA “MANS LEGO DZīVNIEKS” REZULTāTI

0

15.10.2020.
AKTIVITāTES RUDENS BRīVLAIKā BēRNIEM UN JAUNIEšIEM

0

15.10.2020.
RADOšAIS šūšANAS KONKURSS “RADOšā EKO SOMA”

0

07.10.2020.
PĀRCELTS!!! TEHNISKāS JAUNRADES UN RADOšUMA DIENA!

0

06.10.2020.
14.LATVIJAS ROBOTIKAS čEMPIONāTA POSMS

0

06.10.2020.
KONKURSS PAR LīDZFINANSēJUMA PIEšķIRšANU NOMETņU ORGANIZēšANAI RēZEKNES PILSēTAS BēRNIEM UN JAUNIEšIEM

0

Rādīt vairāk