Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Majs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

25.05.2017.
SVARĪGA INFORMĀCIJA

0

25.05.2017.
PULCIņā «LAIMīGā BēRNīBA» RADOšā NODARBīBA KOPā AR VECāKIEM

0

19.05.2017.
NOTIKA DISKUSIJU PASāKUMS „ SALDēJUMS AR LIELAJIEM”

0

17.05.2017.
GADA NOSLēGUMA PASāKUMS “IEVIRZI VASARU”

0

16.05.2017.
SUDRABA KOMANDA

1

12.05.2017.
NEFORMāLA TIKšANāS AR RēZEKNES PILSēTAS DOMES PRIEKšSēDēTāJU ALEKSANDRU BARTAšEVIčU

0

11.05.2017.
“SALDēJUMS AR LIELAJIEM”

0

08.05.2017.
19. MAIJā RēZEKNē NOTIKS STARPTAUTISKAJAI ģIMENES DIENAI VELTīTS ĢIMEņU PASāKUMS “PRIEKS RADīT KOPā”

0

08.05.2017.
LIZAI VAVILOVAI ZELTA MEDAļA

0

08.05.2017.
KONKURSS PAR LīDZFINANSēJUMA PIEšķIRšANU JAUNIEšU KARJERAS UN VASARAS NODARBINāTīBAS PROJEKTIEM.

0

Rādīt vairāk