Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Janvāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

25.01.2021.
NESKATOTIES UZ PANDĒMIJU, DARBS ARPC “ZEIMUĻS” NEAPSTĀJAS!

0

25.01.2021.
METODISKIE MATERIāLI ATTāLINāTāM NODARBīBāM 21.12.2020. – 07.02.2021.

0

25.01.2021.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

25.01.2021.
JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTU KONKURSS

0

25.01.2021.
IZMANTO UN ATTīSTI IESPēJU, PIEDALIES MAZO BIZNESA PROJEKTU KONKURSā 2021. GADā!

0

21.01.2021.
AKTīVI UN RADOšI TURPINāS INTEREšU IZGLīTīBAS PROGRAMMU REALIZēšANA!

0

11.01.2021.
IESPĒJA JAUNIEŠIEM PIETEIKTIES TIEŠSAISTES BEZMAKSAS FOTO UN VIDEO MEISTARKLASĒM

0

07.01.2021.
ĢENERāLāS ASAMBLEJAS DIENA

0

04.01.2021.
ARPC “ZEIMUļS” INTEREšU IZGLīTīBAS PROGRAMMU AUDZēKņI ATTāLINāTI STRāDā RADOšI!

0

22.12.2020.
PRIECīGUS ZIEMASSVēTKUS UN LAIMīGU JAUNO GADU!

0

Rādīt vairāk