Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Decembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

02.12.2021.
AIZRAUJOšAS UN IZGLīTOJOšAS AKTIVITāTES PROJEKTA “INTEGRA” IETVAROS!

0

29.11.2021.
AKTUALITāTES DARBā AR JAUNATNI IESAISTīTAJIEM

0

24.11.2021.
KONKURSS “RēZEKNES VALSTSPILSēTAS ERUDĪTS – 2022”

0

22.11.2021.
REALIZē SAVU IDEJU ARī TU!

0

22.11.2021.
GADA BALVA INTEREšU IZGLīTīBAS JOMā

0

16.11.2021.
IZSPĒLĒTA VIKTORĪNA  VELTĪTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENAI!

0

16.11.2021.
SVEICAM LATVIJAS DZIMšANAS DIENā!

0

16.11.2021.
FOTOKONKURSA „RUDENS KRāSAS RēZEKNē” REZULTāTI

0

15.11.2021.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

13.11.2021.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS “ZEIMUļS” IZSLUDINA PIETEIKšANOS RēZEKNES PILSēTAS JAUNIEšU FORUMAM “IEDVESMO RēZEKNI”.

0

Rādīt vairāk