Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Jūnijs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

18.06.2018.
DARBA LAIKS VASARĀ

0

18.06.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

18.06.2018.
FILMAS DEMONSTRēšANA ARPC “ZEIMUļS”

0

01.06.2018.
IEVIRZīJāM VASARU!  

0

31.05.2018.
SPORTA SVēTKI VISAI ģIMENEI „TēTIS, MAMMA, ES – SPORTISKA ģIMENE!”

0

28.05.2018.
LīDZDALīBAS PASāKUMA NOSLēGUMS ARPC “ZEIMUļS”

0

23.05.2018.
„ SALDēJUMS AR LIELAJIEM” NOTIEK JAU 5 GADUS.

0

22.05.2018.
PRIEKS RADīT KOPā!

0

21.05.2018.
LATVIJAS VēSTURES IZZINOšAIS PāRGāJIENS – ORIENTēšANāS AKTIVITāTE

0

21.05.2018.
ŽANETE KLUšA TRIUMFē šAHA TURNīRā

0

Rādīt vairāk