Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2022. g.

Septembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

29.09.2022.
SVEICAM SKOLOTāJU DIENā

0

27.09.2022.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS “ZEIMUļS” AICINA APMEKLēT PULCIņU “TēRPU UN AKSESUāRU šūšANA”

0

27.09.2022.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

26.09.2022.
CENTRS ,,ZEIMUļS” AICINA PIEDALīTIES ,,LABO DARBU NEDēļā”!

0

26.09.2022.
PALĪDZĒSIM DZĪVNIEKIEM!

0

19.09.2022.
Kā MāCēT ATTIECīBAS?

0

19.09.2022.
RADOšā AKCIJA  “IEGūSTI SKOLā – PIELIETO DZīVē!”

0

19.09.2022.
FOTO RECEPšU IZSTāDE “ RECEPšU KARUSELIS”

0

14.09.2022.
RADOšāS DARBNīCAS “DāVANA TēTIM”

0

13.09.2022.
JAUNIEšI OKTOBRī VARēS PIETEIKTIES INICIATīVAS “DISCOVEREU” BEZMAKSAS BIļETēM EIROPAS IEPAZīšANAI

0

Rādīt vairāk