Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2024. g.

Aprīlis

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

16.04.2024.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

16.04.2024.
JAUNIEšIEM IESPēJA PIETEIKTIES “DISCOVEREU” CEļOšANAS KARTēM

0

15.04.2024.
AICINāM PIEDALīTIES LIELAJā TALKā!

0

15.04.2024.
IK GADU PAVASARī NOTIEK PUTNU DIENAS – PASāKUMI DAžāDāS LATVIJAS VIETāS.

0

12.04.2024.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRā “ZEIMUļS” NOTIKS LATVIJAS SKOLU šAHA OLIMPIāDES  LATGALES REģIONāLāS ATLASES SPēLES

0

11.04.2024.
JAUNIEšU LīDZDALīBAS PASāKUMS “JAUNIEšU IESAISTE-EIROPAS NāKOTNEI”.

0

10.04.2024.
SKOLēNU SKATUVES RUNAS KONKURSA II KāRTA

0

10.04.2024.
ZīMēJUMU UN STāSTU KONKURSS “MūSU KLASES PIEDZīVOJUMS”

0

09.04.2024.
ARPC “ZEIMUļS” AICINA PEDAGOGUS IESNIEGT INTEREšU IZGLīTīBAS PROGRAMMAS!

0

05.04.2024.
AICINāM PIEDALīTIES PāRGāJIENā “IEKLAUSIES PUTNU DZIESMāS RēZEKNē!’’

0

Rādīt vairāk