Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Janvāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

13.01.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

13.01.2020.
KOPIENU INICIATīVAS PROJEKTS “DABA MūSU SIRDīS”

0

07.01.2020.
XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVēTKI VIZUāLāS UN VIZUāLI PLASTISKāS MāKSLAS PROGRAMMAS “RADI ROTĀJOT”

0

06.01.2020.
BALSIS 2020

0

03.01.2020.
SKOLēNU SKATUVES RUNAS KONKURSS

0

03.01.2020.
NO BAROKA LīDZ ROKAM

0

02.01.2020.
ĢIMENES SPēLēS šAHU.

0

02.01.2020.
JAUNā GADA SAGAIDīšANAS PASāKUMS CENTRā “ZEIMUļS”

0

02.01.2020.
 ZIEMASSVēTKU AUTOFOTOORIENTēšANāS “ NAKTS UZ RITEņIEM 3”

0

02.01.2020.
AR POZITīVāM EMOCIJāM UN NEAIZMIRSTAMāM ATMIņāM NOSLēDZāS JAUNATNES INICIATīVAS PROJEKTS “REALIZē SEVI”

0

Rādīt vairāk