Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2023. g.

Decembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

08.12.2023.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

07.12.2023.
“TECI, TECI, VALODIņA 2023”

0

06.12.2023.
SKOLU KOMANDU KAUSS!

0

04.12.2023.
RūķU NEDēļA ZīMULī

0

01.12.2023.
“RēZEKNES VALSTSPILSēTAS ERUDĪTS – 2024” PIRMā SEZONAS SPēLē

0

27.11.2023.
RADOšO DARBU KONKURSS VISAI ģIMENEI “MūSU ZIEMASSVēTKU EGLīTE”

0

21.11.2023.
NOSLēDZIES KāRTēJAIS VELOSIPēDISTU APMāCīBAS KURSS

0

17.11.2023.
GADA BALVA INTEREšU IZGLīTīBā

0

16.11.2023.
RADOšāS DARBNīCAS ”MANAI LATVIJAI”

0

13.11.2023.
AICINāM PIEDALīTIES RADOšAJāS DARBNīCāS ”MANAI LATVIJAI”

0

Rādīt vairāk