Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Septembris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

22.09.2017.
SVARĪGA INFORMĀCIJA

0

22.09.2017.
PASāKUMS “ KAFIJA AR POLITIķIEM”.

0

22.09.2017.
CENTRā “ZEIMUļS” TIKA SVINēTA TēVA DIENA

0

22.09.2017.
EIROPAS BRīVPRāTīGAIS DARBS ZEIMULī

0

18.09.2017.
SVINēSIM TēVA DIENU!

0

14.09.2017.
RēZEKNES BēRNU BIBLIOTēKA – ARPC „ZEIMUļS” 5 GADU JUBILEJAS PASāKUMā

0

14.09.2017.
SKAISTĀS IZSTĀDES CENTRĀ “ZEIMUĻS”

0

12.09.2017.
VESELīBU VEICINOšāS UN SPORTA NOMETNES RēZEKNES BēRNIEM.

0

11.09.2017.
IZSLUDINāTI KONKURSI PAR JAUNIEšU KONKURSA “POPIELA” LOGO DIZAINA IZSTRāDI UN šī GADA KONKURSA TēMAS NOSAUKUMA IDEJU

0

11.09.2017.
KONKURSS PAR LīDZFINANSēJUMA PIEšķIRšANU NOMETņU ORGANIZēšANAI RUDENS SKOLēNU BRīVLAIKā RēZEKNES PILSēTAS BēRNIEM UN JAUNIEšIEM.

0

Rādīt vairāk