Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Marts

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

23.03.2017.
SVARĪGA INFORMĀCIJA

0

23.03.2017.
NOSLēDZIES KONKURSS “BēRNI PAR DROšīBU!”

0

22.03.2017.
BēRNU DROšīBA – PATS SVARīGāKAIS!

0

22.03.2017.
EIROPAS BRīVPRāTīGā DARBA AKTIVITāTES APRīLī

0

22.03.2017.
KONKURSS PAR LīDZFINANSēJUMA PIEšķIRšANU JAUNIEšU KARJERAS UN VASARAS NODARBINāTīBAS PROJEKTIEM.

0

20.03.2017.
PASāKUMAM “ MANC AKORC” 15 GADI!

0

15.03.2017.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS „ZEIMUļS” AICINA RADOšU INTEREšU IZGLīTīBAS PROGRAMMU īSTENOTāJUS!

0

13.03.2017.
ATBALSTI JAUNIETI, DODOT IESPēJU GūT PIRMO DARBA PIEREDZI!

0

13.03.2017.
IZMANTO IESPēJU, PIEDALIES MAZO BIZNESA PROJEKTU KONKURSā!

0

13.03.2017.
IZSLUDINA JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTU KONKURSU

0

Rādīt vairāk