Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2019. g.

Marts

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

18.03.2019.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

18.03.2019.
ARPC „ZEIMUļS” IET PRETī PAVASARIM

0

18.03.2019.
ZīMēJUMU UN STāSTU KONKURSS “MūSU KLASES VAROņI”

0

15.03.2019.
SDK VIVA SASNIEGUMI

0

13.03.2019.
RēZEKNES 3.VIDUSSKOLAS UN ARPC “ZEIMUļS” AUDZēKņA DALīBA STARPTAUTISKAJā KONKURSā “LIDICE-2019”

0

13.03.2019.
FINANšU PRāTīBAS KONKURSS “MANA VāRDNīCIņA”

0

11.03.2019.
ARPC „ZEIMUļS” KONKURSā PULCē DAIļLASīTāJUS

0

07.03.2019.
PASāKUMS “MANA IZAUGSMES IESPēJA”

0

07.03.2019.
AKTIVITāTES SKOLēNU BRīVDIENU LAIKā

0

06.03.2019.
VOKāLāS MūZIKAS KONKURSS “BALSIS 2019” 2.KāRTA

0

Rādīt vairāk