Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2023. g.

Februāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ziņas

06.02.2023.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

06.02.2023.
BĒRNU DISKOTĒKA CENTRĀ  „ZEIMUĻS”

0

06.02.2023.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS “ZEIMUļS” UN RēZEKNES JAUNIEšU DOME SAņēMA PATEICīBU PAR VEIKSMīGU SADARBīBU 2022.GADā!

0

06.02.2023.
AICINāM PIEDALīTIES!

0

01.02.2023.
RēZEKNES VALSTSPILSēTAS PAšVALDīBAS IESTāDE ,,AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRSˮ AICINA SAVā KOMANDā GALVENO GRāMATVEDI UZ NENOTEIKTU LAIKU.

0

31.01.2023.
IEDVESMO RēZEKNI!

0

30.01.2023.
PIEDALīTIES KULINāRIJAS KONKURSā “KāRUMNIEKI”

0

20.01.2023.
AICINA PIEDALīTIES BēRNU UN JAUNIEšU MāKSLAS DARBU KONKURSA UN TēRPU SKATē „LATGALES TOņI UN PUSTOņI”

0

20.01.2023.
RADOšāS DARBNīCAS VELTīTAS 2023. GADA SIMBOLAM – MELNAJAM ŪDENS TRUSIM!

0

18.01.2023.
IZGLīTīBAS IESTāžU PAšPāRVALDēM IESPēJA IEGūT FINANSēJUMU INICIATīVā “KONTAKTS”

0

Rādīt vairāk