Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Aprīlis

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

06.04.2020.
METODISKIE MATERIāLI ATTāLINāTāM NODARBīBāM 23.03.2020. – 14.04.2020.

0

06.04.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

06.04.2020.
RēZEKNES PILSēTAS PAšVALDīBAS IESTāDE „AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS” IZSLUDINA KONKURSU PAR LīDZFINANSēJUMA PIEšķIRšANU JAUNIEšU KARJERAS UN VASARAS NODARBINāTīBAS PROJEKTIEM.

0

06.04.2020.
ARPC „ZEIMUĻS” DARBU TURPINA!

0

03.04.2020.
OTRā NEDēļA MāCOTIES ATTāLINāTI

0

03.04.2020.
ARPC „ZEIMUļS” VEIKSMīGI īSTENO ATTāLINāTO MāCīBU PROCESU

0

02.04.2020.
PAVASARīGāS ARPC „ZEIMUļS” AUDZēKņU IZSTāDES

0

27.03.2020.
PAVASARIS IR ATNāCIS NE TIKAI AR PRIECīGāM UN SKANīGāM PUTNU DZIESMāM UN SMAIDīGU SAULīTI, BET ARī – AR JAUNāM IZSTāDēM

0

27.03.2020.
KAD SATIEKAMIES ATTāLINāTI

0

25.03.2020.
NOSLēDZIES RēZEKNES PILSēTAS PAšVALDīBAS IESTāDES ARPC „ZEIMUļS” KONKURSS PAR LīDZFINANSēJUMA PIEšķIRšANU JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTIEM.

0

Rādīt vairāk