Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Augusts

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

27.07.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

27.07.2020.
SESTAIS šAHA TURNīRS „ROSITTEN RAPID”

0

27.07.2020.
BIEDRīBA «RēZEKNES MāMIņU KLUBS» NOSVINēJUSI PIRMO LIELO JUBILEJU!

0

27.07.2020.
IZGUDROTāJU CIEMā!

0

29.06.2020.
STARPTAUTISKā VIRTUāLā NOMETNE “C’YOU CONNECTING YOUNG PEOPLE”

0

17.06.2020.
ARPC TRENAžIERU ZāLE ATSāK SAVU DARBīBU.

0

17.06.2020.
BēRNU VASARAS NOMETNE “MAZO PRINCEšU UN DžENTELMEņU SKOLA”

0

17.06.2020.
VāCIJAS VēSTNIECīBA RīGA PIEņEM PIETEIKUMUS VāCIJAS BUNDESTāGA STARPTAUTISKAJāM PARLAMENTA STIPENDIJāM

0

04.06.2020.
METODISKIE MATERIāLI ATTāLINāTāM NODARBīBāM 14.04.2020. – 09.06.2020.

0

04.06.2020.
ARPC «ZEIMUļS» APBALVOTAS AKTīVāKāS ģIMENES

0

Rādīt vairāk