Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Janvāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

17.01.2017.
SVARĪGA INFORMĀCIJA

0

17.01.2017.
LATVIJAS BēRNU čEMPIONāTS 64-LAUCIņU DAMBRETE

0

16.01.2017.
EIROPAS BRīVPRāTīGAIS DARBS = IZAICINāJUMS + PERSONISKā IZAUGSME + DZīVES PIEREDZE + CITAS VALSTS KULTūRAS IEPAZīšANA + DEVUMS SABIEDRīBAI!

0

11.01.2017.
RADOšA DARBNīCA “GAILIS – JAUNā GADA SIMBOLS”

0

10.01.2017.
KONKURSA “KRāSAS MAN APKāRT” APBALVOšANA

0

10.01.2017.
PIESAKIES INTEREšU IZGLīTīBAS PROGRAMMāM “ZEIMUļī”!

0

05.01.2017.
VIZUāLāS MāKSLAS KONKURSS «BēRNI PAR DROšīBU!»

0

05.01.2017.
AICINāM PIEDALīTIES!

0

27.12.2016.
LABDARīBAS AKCIJA “CILVēKS CILVēKAM ” VAIROJA MIRDZUMU BēRNU ACīS

0

23.12.2016.
NOSLēDZāS PROJEKTS “IEPAZīSTI LATGALI”!

0

Rādīt vairāk