Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2018. g.

Oktobris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

17.10.2018.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

16.10.2018.
LATGALES JAUNIE šAHISTI PULCēSIES MūSU CENTRā

0

16.10.2018.
SāKUSIES PIETEIKšANāS KONKURSAM “POPIELA-13”

0

15.10.2018.
PASAULES SPēLES LATVIJā

0

12.10.2018.
IZSLUDINāTS ATKLāTO PROJEKTU KONKURSS ”PRIEKšLAICīGAS MāCīBU PāRTRAUKšANAS RISKA JAUNIEšU IESAISTE JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTOS.”

0

11.10.2018.
SDK VIVA SASNIEGUMI

0

08.10.2018.
“ KAFIJA AR POLITIķIEM” – VēL VIENS SOLIS RēZEKNES JAUNIEšU IZAUGSMEI.

0

08.10.2018.
LATGALES REģIONā LABO DARBU FESTIVāLS RēZEKNē!

0

02.10.2018.
KONKURSS “RUDENS BRīNUMS”

0

18.09.2018.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRA JAUNATNES LIETU NODAļAS AKTUALITāTES

0

Rādīt vairāk