Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2017. g.

Oktobris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

18.10.2017.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

18.10.2017.
AKTIVITāTES SKOLēNU RUDENS BRīVDIENU LAIKā NO 23.10.2017-27.10.2017.

0

18.10.2017.
AICINāM SKOLAS, ORGANIZāCIJAS UN JAUKTAS KOMANDAS PIEDALīTIES “POPIELA-12”

0

18.10.2017.
BALSOJIET PAR RĒZEKNI KĀ ĢIMENEI DRAUDZĪGU PAŠVALDĪBU

0

16.10.2017.
LATGALES JAUNI šAHISTI PULCēJAS CENTRā „ZEIMUļS”

0

13.10.2017.
JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTU KONKURSA REZULTāTI

0

12.10.2017.
CENTRS “ZEIMUļS” IELūDZ BēRNUS UN VECāKUS PAVADīT LAIKU KOPā!

0

11.10.2017.
IZVēLēTS  “POPIELA” LOGO UN NOSKAIDROTA šī GADA TēMA

0

09.10.2017.
KAFIJA AR POLITIķIEM

0

09.10.2017.
LATGALES JAUNO šAHA AMATIERU čEMPIONāTS

0

Rādīt vairāk