Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2024. g.

Februāris

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ziņas

23.02.2024.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

23.02.2024.
KULINāRIJAS KONKURSA “KāRUMNIEKI” REZULTāTI

0

20.02.2024.
AIZVADīTS JAUNO šAHISTU TURNīRS “ZEIMUļA TORņI”

0

16.02.2024.
“ERUDīTS 2024” CETURTā SEZONAS SPēLE

0

16.02.2024.
ARPC “ZEIMUļS” AIZVADīTA BēRNU DISKOTēKA

0

14.02.2024.
NOSLēDZIES LATGALES IZGLīTīBAS IESTāžU VOKāLI INSTRUMENTāLO ANSAMBļU, INSTRUMENTāLO KOLEKTīVU UN POPGRUPU FESTIVāLā – KONKURSS „NO BAROKA LīDZ ROKAM 2024”

0

14.02.2024.
ARPC ŠAHA TURNīRS “ZEIMUļA TORņI”

0

13.02.2024.
RēZEKNES VALSTSPILSēTAS JAUNIEšU FORUMS “IEDVESMO RēZEKNI”

0

13.02.2024.
SNIEGA DIENA RēZEKNē 2024

0

07.02.2024.
“RīKI DZīVEI, RīKI DARBAM”.

0

Rādīt vairāk