Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Jūnijs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

04.06.2020.
METODISKIE MATERIāLI ATTāLINāTāM NODARBīBāM 14.04.2020. – 09.06.2020.

0

04.06.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

04.06.2020.
ARPC «ZEIMUļS» APBALVOTAS AKTīVāKāS ģIMENES

0

02.06.2020.
SALDēJUMS AR LIELAJIEM

0

26.05.2020.
JAUNATNES INICIATīVAS PROJEKTS “UZDRīKSTIES-SASNIEDZ JAUNAS VIRSOTNES!”

0

26.05.2020.
APSTIPRINāTāS VASARAS NOMETNES RēZEKNē.

0

18.05.2020.
LIELā TALKA 2020

0

11.05.2020.
IZSTRāDāTS UN APSTIPRINāTS ”RēZEKNES PILSēTAS PAšVALDīBAS JAUNATNES POLITIKAS PLāNOšANAS DOKUMENTS 2020. – 2023. GADAM”

0

11.05.2020.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS IESAISTāS CRISISLAB PROGRAMMā.

0

11.05.2020.
PRIEKšLAICīGAS MāCīBU PāRTRAUKšANAS RISKA JAUNIEšU IESAISTE JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTOS.

0

Rādīt vairāk