Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2021. g.

Aprīlis

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ziņas

20.04.2021.
VASARAS NOMETNēM  BūT!

0

20.04.2021.
TIKšANāS ZOOM PLATFORMā.

0

16.04.2021.
AUSTRUMALATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS “ZEIMUļS” IZSLUDINA INTEREšU IZGLīTīBAS PROGRAMMU KONKURSU 2021./2022. MāCīBU GADAM

0

16.04.2021.
NESKATOTIES UZ PANDĒMIJU, DARBS ARPC “ZEIMUĻS” NEAPSTĀJAS!

0

16.04.2021.
METODISKIE MATERIāLI ATTāLINāTāM NODARBīBāM

0

16.04.2021.
ĀRA NODARBīBU SARAKSTS

0

16.04.2021.
AICINāM PIEDALīTIES VIZUāLāS UN VIZUāLI PLASTISKāS MāKSLAS KONKURSā – IZSTāDē “ZEME MūSU ROKāS”

0

16.04.2021.
LūDZAM AUDZēKņUS UN VIņU VECāKUS AIZPILDīT APTAUJU PAR INTEREšU IZGLīTīBAS KVALITāTI!

0

12.04.2021.
JAUNIEšU MAZā BIZNESA PROJEKTU KONKURSA REZULTāTI

0

08.04.2021.
IZSPēLēTA LIELDIENU VIKTORīNA!

0

Rādīt vairāk