Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

”Domā- Mācies-Dari”

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība  īsteno projektu ”Domā- Mācies -Dari”, kas tika iesniegts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.2. Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbības jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī projektu konkursa ietvaros.

 

Projekta mērķis ir uzlabot, aktivizēt skolu un citu izglītības iestāžu pašpārvalžu darbu ar  jauniešiem, tādējādi paaugstinot pašpārvaldes kapacitāti, izstrādājot ilgtspējīgu starpinstitucionālu  sadarbības modeli.  13. un 14. oktobrī tika organizēti semināri jauniešiem un skolotājiem, jauniešu “iedvesmotājiem”, karjeras konsultantiem- personām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem to kapacitātes stiprināšanai, lai turpmāk varētu kvalitatīvi darboties JD, Jauniešu centrā un skolēnu pašpārvaldēs, tika veidota izpratne par līdzdalību, tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes. Pasākums tika plānots pirms 8. oktobra līdz ar to notika kā hibrīdpasākums, klātienē droša režīmā un neklātienē Zoom platformā. Nākamās apmācības pašpārvaldēm notiks 27. un 28. oktobrī  online.

 

Projektā iesaistītie sadarbības partneri: Rēzeknes valstspilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes valstspilsētas skolas  un Rēzeknes valstspilsētas domes sporta pārvalde.

 

Projekta vadītāja Eleonora Ivanova

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums