Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Izsludināts atklāto projektu konkurss ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”

Rēzeknes pilsētas pašvaldība

(ESF  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”)

izsludina atklāto projektu konkursu ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”

 

Projekta iesniedzējs:

jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, vai jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

 

Mērķa grupa:

Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.  kursam, kuri pakļauti kādā no šādām PMP riska grupām:

  1. Ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem (neattaisnoti mācību kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem, vardarbība u.c.;
  2. Sociālās vides un veselības riskiem (speciālās vajadzības, ilgstoša slimošana, grūtniecība/ mazi bērni, laulība/attiecības, atkarība, slimi vecāki/ tuvinieki u.c.);
  3. Ekonomiskiem riskiem (apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi mājās, kas traucē mācībām u.c.);
  4. Ar ģimeni saistītiem riskiem (vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku atkarība, konflikti/ vardarbība ģimenē, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste u.c.)

Projekta finansējums: – 4600 eiro

Projekta īstenošanas termiņš:  3 – 18 mēneši

Projekta pieteikuma iesniegšana līdz: 2019.gada 14.jūnijām.

Projekta pieteikuma iesniegšanas pa pastu vai personīgi: Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” Jaunatnes lietu nodaļā, telpā 2.8, Krasta iela 31, Rēzekne, LV 4601 (ar norādi PumPuRs jauniešu projketu konkurss) vai e-parakstītu pieteikumu sūtīt uz e-pastu arpc@rezekne.lv

 

Projektu iesniedzējiem jāņem vērā:

– Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”  http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf;

– Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/10/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2018_Aktualiz%C4%93ts-izdevums-11102018.pdf

– Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” – https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu;

Vairāk informācijas: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

 

PuMPuRS izstrādāti informatīvi materiāli jauniešu projektu jomā:

  1. Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem: https://youtu.be/RNmRN8oMguY2. Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”: https://youtu.be/LAcDfZI5QX83. “Soli pa solim” – infografika projektu iesniedzējiem (pielikumā)
    4. Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski” (pielikumā).

 

Projekta iesniegums 2019

Nolikums

Rezeknes_Makslas_dizaina_vsk_PMP_vid_term_plans (1)

Rezeknes_tehnikums_PMP_vid_term_plans

sadarbibas partnera apliecinajums 2019

Apliecin_par PMP_jauniesiem 2019

Informativs materials pasvaldibam par JIP konkursu organizesanu 08042019

J.Ivanova_Rezeknes_muz_vsk_PMP_vid_term_plans (1)

 

 

Projekta kontaktpersona Eleonora Ivanova tālr. 26033202

 

 

17.05.2019.

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums