Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”

 logo2Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpmāka gada garumā īstenos projektu ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”, kas tika iesniegts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī projektu konkursa ietvaros.

 

Projekta ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde” ietvaros plānotās darbības – piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas ekspertus plānošanas jomā, stiprināt Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas sistēmu, nodrošinot pārdomātu un mērķtiecīgu pilsētas stratēģijas izstrādi, līdz ar to, sniedzot būtisku ieguldījumu valsts programmā noteikto prioritāšu sasniegšanā.

 

Stratēģijas  izstrāde tiešā veidā sniegs ieguldījumu konkursa mērķa sasniegšanā, jo pašvaldībā tiks izveidota vienota jaunatnes politikas plānošanas un koordinācijas sistēma. Tiks veicināta Rēzeknes pilsētas  jauniešu līdzdalība un starpinstitucionālā sadarbība, ka rezultātā tiks izveidota stratēģija.

 

Tiks  izveidota anketa tiešsaistē, skolām tiks nosūtīta informācija ar nepieciešamību veikt anketu klases audzināšanas stundās. Lai apzinātu jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, anketa tiks nosūtīta arī Rēzeknes tehnikumam, RTA, Mākslas un dizaina vidusskolai un NVA. Projekta ietvaros ir paredzētas vairākas tikšanās un līdzdalības pasākumi, kura laikā tiks aicināti pašvaldības iestādes vadītāji, domes deputāti, uzņēmēji, karjeras konsultanti, psihologs, visu skolu vadības pārstāvji, biedrību pārstāvji, jauniešu domes biedri, NVA pārstāvji, visu skolu Skolēnu pašpārvaldes – katra vismaz 5 cilvēku sastāvā.

logo 1

 

Tiks sakārtota sistēma darbā ar jauniešiem. Stratēģija ilgtermiņā nodrošinās jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū. Pievēršoties jaunatnes politikas mūsdienu izaicinājumiem būtiski stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jaunieši iesaistītos uzņēmējdarbībā un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Nepieciešams veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu un ieinteresētu attieksmi pret vidi, no kuras viņš nāk – kā lokālā, tā reģionālā, tā nacionālā līmenī. Pamatnostādnēs īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu personības pilnveidei un attīstībai, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveido jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.

 

 

Projekta vadītāja Eleonora Ivanova

 

Nav komentāru

Vārds, Uzvārds

Jautājums vai ierosinājums