Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

Pasākumu kalendārs

2020. g.

Majs

Saraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ziņas

18.05.2020.
METODISKIE MATERIāLI ATTāLINāTāM NODARBīBāM 14.04.2020. – 09.06.2020.

0

18.05.2020.
IZMAIņAS NODARBīBU SARAKSTā

0

18.05.2020.
LIELā TALKA 2020

0

11.05.2020.
IZSTRāDāTS UN APSTIPRINāTS ”RēZEKNES PILSēTAS PAšVALDīBAS JAUNATNES POLITIKAS PLāNOšANAS DOKUMENTS 2020. – 2023. GADAM”

0

11.05.2020.
AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS IESAISTāS CRISISLAB PROGRAMMā.

0

11.05.2020.
PRIEKšLAICīGAS MāCīBU PāRTRAUKšANAS RISKA JAUNIEšU IESAISTE JAUNATNES INICIATīVU PROJEKTOS.

0

11.05.2020.
CENTRS “ZEIMUļS” AICINA PIETEIKT 2019.GADA AKTīVāKāS ģIMENES

0

11.05.2020.
NOSLēDZAS  PāRROBEžU PROJEKTS “THE BUSINESS OF FUTURE” 

0

05.05.2020.
RēZEKNES PILSēTAS PAšVALDīBAS IESTāDE „AUSTRUMLATVIJAS RADOšO PAKALPOJUMU CENTRS” PAGARINA KONKURSU PAR LīDZFINANSēJUMA PIEšķIRšANU JAUNIEšU KARJERAS UN VASARAS NODARBINāTīBAS PROJEKTIEM

0

28.04.2020.
ATRODI SAVU AIZRAUšANOS LATGALē

0

Rādīt vairāk